PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring leest u hoe het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten met persoonsgegevens omgaat van zijn leden, bezoekers en contacten.

Ook geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen het kerkgenootschap. U kunnen hier lezen welke persoonsgegevens wij verwerken. Ook beschrijft deze verklaring de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon is binnen het kerkgenootschap.

 

ALGEMENE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het kerkgenootschap respecteert uw privacy. Wij behandelen de persoonsgegevens die wij van u hebben zorgvuldig en beveiligen deze in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Binnen het kerkgenootschap is iedereen die op basis van zijn kerkelijke functie (bijzondere) persoonsgegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft het kerkgenootschap diverse beleidsmatige maatregelen getroffen.

 

PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke gegevens het kerkgenootschap verzamelt hangt af van het doel waarvoor wij gegevens verzamelen. Wij verwerken de volgende gegevens indien dit relevant is voor een specifiek doel.

a. Voor- en achternaam
b. Adres
c. Telefoonnummer
d. E-mailadres
e. Website-adres
f. Geslacht
g. Nationaliteit
h. Bankrekeningnummer
i. Bedrag dat u (al dan niet periodiek) schenkt
j. Huwelijksdatum
k. Scheidingsdatum
l. Doopdatum
m. Geslacht
n. Geboortedatum kinderen
o. Naam aangesloten kerk
p. Dieetwensen
q. Taal
r. Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een IP-adres
s. Gegevens over uw surfgedrag

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij verzamelen de persoonsgegevens onder meer omdat u deze zelf aan ons heeft gegeven, bijvoorbeeld omdat u zich heeft aangesloten bij ons kerkgenootschap, bij het aangaan van een overeenkomst met ons, als u een gift doet of doordat u gebruik maakt van onze diensten of website.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS HEEFT GEGEVEN

(voor grondslag zie verderop in deze tekst)

Wij verwerken persoonsgegevens als u:

 • lid wordt van de kerk (grondslag F)
 • regelmatig de kerk bezoekt (grondslag A)
 • zich opgeeft voor een evenement (grondslag B)

 

ANDERSZINS

Wij verkrijgen persoonsgegevens wanneer wij:

 • statistische analyses doen (grondslag F)

 

GRONDSLAG(EN) VOOR DE VERWERKING EN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Het kerkgenootschap verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERWERKING VAN GEGEVENS MAG OP BASIS VAN VERSCHILLENDE GRONDSLAGEN:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor verwerking (A)
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, bv arbeidsovereenkomst, maar ook invullen van een donatieformulier! (B)
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bv BSN-nummer werknemers (C)
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen van levensbelang: bv Eerste Hulp (D)
 • De verwerking is noodzakelijk voor het invullen van een taak van algemeen belang, bv overheid, APK-keuringsstation (E)
 • De verwerking heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking, bv marketing/direct mail om fondsen te werven. (F)

 

UW RECHTEN

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt? Dan kunt u ons een verzoek sturen via info@adventkerkarnhem.nl of per brief (voorzien van uw naam, voorletters, adres en telefoonnummer). Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren.

 

U kunt uw brief sturen naar:

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Arnhem

Parkstraat 46 te Arnhem.

 

Wij zullen uw verzoek zo snel en zo zorgvuldig mogelijk in behandeling nemen. Aan buitensporige verzoeken kunnen wij niet voldoen.

Naast het recht op inzage (zie hierboven) hebt u de volgende rechten:
het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.

 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren.
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • het recht op beperking van de voor u betreffende verwerking.
 • het recht op overdracht van gegevens.
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van het kerkgenootschap of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen naar aanleiding van uw tip besluiten een onderzoek te starten.
 • U kunt uw klacht via de volgende link indienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent.

 

WERVING- EN SELECTIEPROCES

Het kerkgenootschap bewaart en bewerkt alleen gegevens van kandidaten die noodzakelijk zijn voor het sollicitatiedoel. Wij bewaren de gegevens (ook eventueel beeldmateriaal) maximaal 4 weken. Hebben wij toestemming van de betrokkene dan is de bewaartermijn 1 jaar. Wij kunnen in het geval wij de gegevens langer in portefeuille willen houden, jaarlijks expliciet toestemming vragen van de kandidaat.
Het kerkgenootschap kan kandidaten vragen te solliciteren via een brief, e-mail of video, maar wij kunnen een video niet verplichten.
De persoonsgegevens die wij in dit kader bewaren bevatten geen gegevens van ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid.
Kandidaten hebben recht op inzage van de gearchiveerde gegevens en op correctie en verwijdering.

 

DELEN MET DERDEN

In bepaalde gevallen delen wij uw gegevens met derden. Dit gebeurt met partijen die het kerkgenootschap assisteren in zijn dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en -juridisch- adviseurs) wanneer: wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik en derden een gerechtvaardigd belang hebben. Doorgeven van uw gegevens naar deze derden zal alleen gebeuren voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring, en alleen voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving, of als wij verplicht zijn uw gegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie.

Het kerkgenootschap gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld verzendhuizen, leveranciers van dataverwerkingssystemen, hosting-dienstverleners), met onder andere als doel samenvoegen en verzenden van nieuwsbrieven en overige post, marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van het kerkgenootschap.

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In het algemeen kan worden gezegd dat als het kerkgenootschap gegevens niet meer nodig heeft, deze gewist of geanonimiseerd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

 

VERWIJZINGEN EN LINKS

De website van het kerkgenootschap bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meer websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met hun persoonsgegevens omgaan.

 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij hebben het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen kondigen wij aan in overeenstemming met de wet.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 november 2022.

 

CONTACT

Wilt u contact met ons opnemen?

Dat kan via:

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Parkstraat 46
6828 JK  ARNHEM
E-mail: info@adventkerkarnhem.nl